Svet javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na podlagi 12. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list RS št. 32/2004)

razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA (M/Ž).

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje naslednje pogoje:

    –  visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
    –  najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
    –  strokovni izpit iz bibliotekarstva,
    –  organizacijske in vodstvene sposobnosti,
    –  predložen program dela.

Direktorja se imenuje s 1. 6. 2019, izbrani kandidat je imenovan za 5 let.

Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in kratkim življenjepisom pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi na naslov:

SVET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA, PARTIZANSKA CESTA 22, 1380 CERKNICA

s pripisom »ZA RAZPIS – DIREKTOR«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

Objava Razpis direktor KJUC 15 2 2019  1024x877 - Razpis - prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica