Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše pristopnico. Mladoletnim uporabnikom podpišejo pristopnico starši ali zakoniti skrbniki. Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član takoj sporočiti knjižnici.

Članarina

Se plača ob vpisu in velja eno leto. Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, določenega v ceniku, svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

 • ZAPOSLENI – polna članarina
 • OSTALI (polnoletni dijaki, študentje, upokojenci) – polovična članarina
 • INSTITUCIJE – dvakratna polna članarina
 • OTROCI IN MLADI DO 18. LETA – brezplačna članarina
 • BREZPOSELNE OSEBE s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje – brezplačna članarina

Članska izkaznica

 • Dobim jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine in z njo dokazujem svoje članstvo.
 • Je neprenosljiva.
 • Uporabljam jo lahko v vseh enotah knjižnice.
 • Knjižnično gradivo si lahko izposodim samo z veljavno člansko izkaznico.
 • Pred uporabo računalniške tehnologije in čitalnice moram pri izposojevalnem pultu oddati svojo izkaznico.
 • O izgubljeni ali ukradeni izkaznici moram takoj obvestiti knjižnico na telefonsko številko 01 7091 078. Do preklica sam krijem stroške, nastale zaradi morebitne zlorabe.

Nova izkaznica

Ni brezplačna in jo naročim, če:

 • spremenim priimek in/ali ime (staro člansko številko obdržim);
 • je stara izkaznica poškodovana, izgubljena, ukradena (knjižnica staro člansko številko prekliče in mi dodeli novo, vendar šele potem, ko poravnam vse obveznosti).

 

V skladu s 15. in 16. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03) je Svet knjižnice na svoji seji, dne 07.03.2013, sprejel

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljevanju: pravilnik) Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju: knjižnica) se določajo: etika poslovanja, dolžnosti knjižnice do uporabnika in člana, pravice in dolžnosti uporabnika in člana pri uporabi knjižnice in njenih storitev, dostopnost in pogoji uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice, jezik poslovanja, vrste storitev, cenik storitev.

2. člen

Osrednja splošna knjižnica v Cerknici ima enote na Rakeku, v Starem trgu in v Novi vasi. Knjižnica ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov.

3. člen

Knjižnica se zavzema za prost pretok gradiva in informacij, vendar ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

ll. ETIKA POSLOVANJA

4. člen

Etika poslovanja v obsegu knjižnice se presoja po splošnih bibliotekarskih normah. Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorski in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, o varnosti in zdravju pri delu, o pravicah informiranja ter o drugih ustavnih in zakonskih določbah.

5. člen

Knjižnica ima predal pritožb in pohval. Če uporabnik oziroma član, ki je oddal pisno pritožbo v predal, ne doseže želenega, lahko vloži pritožbo direktorici knjižnice, končno pa se lahko pritoži še na Svet knjižnice. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je dolžna knjižnica posredovati v najkrajšem možnem času.

III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

6. člen

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
 • uporabo javnih katalogov in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;
 • medknjižnično izposojo;
 • usposabljanje članov za samostojno uporabo storitev knjižnice;
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice;
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici;
 • preslikavanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
 • rezerviranje knjižnega gradiva;
 • dostop do svetovnega spleta;
 • obisk prireditev.

 

 7. člen

Člani in uporabniki knjižnice morajo spoštovati hišni red, s tem da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih in ne ovirajo in motijo drugih članov in uporabnikov knjižnice;
 • odgovorno in skrbno ravnajo z gradivom, s knjižnično opremo in nepremičninami;
 • izposojenega gradiva ne izposojajo naprej, saj je zanj vedno odgovoren tisti, ki si ga je izposodil v knjižnici;
 • upoštevajo navodila požarnega reda;
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici.

 

 8. člen

V knjižnici ni dovoljeno:

 • kajenje,
 • uživanje hrane in pijače,
 • uporabljanje mobilnih telefonov,
 • vstopanje v spremstvu živali, razen opremljenih vodniških psov,
 • vstopanje z rolerji.

 

 9. člen

Člani in uporabniki knjižnice ne smejo vstopati v delovna območja osebja, to je za pulte, skladišča in prostore, namenjene zaposlenim. Člani in uporabniki se ne smejo zadrževati v knjižnici izven urnika njenega obratovanja, razen ko gre za organizirane prireditve. 

lV. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNICE

10. člen

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član je lahko tudi pravna oseba.

Uporabnik se mora včlaniti v knjižnico, če:

 • si želi izposoditi gradivo na dom,
 • želi rezervirati ali naročiti knjižnično gradivo,
 • želi naročiti gradivo preko medknjižnične izposoje,
 • uporablja elektronske podatkovne zbirke, elektronske serijske publikacije in spletne servise, dostopne prek uporabniških gesel.

 11. člen

Član lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše pristopnico. Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

12. člen

Uporabniki postanejo člani knjižnice tako, da izpolnijo pristopnico in predložijo veljaven osebni dokument s fotografijo in navedbo stalnega bivališča oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Mladoletnim uporabnikom podpišejo pristopnico starši oz. skrbniki.
Dijaki in študentje predložijo tudi dijaško ali študentsko izkaznico, indeks ali potrdilo o vpisu.

Brezposelne osebe dokazujejo svoj status s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Upokojenci predložijo ob prvem vpisu potrdilo o statusu upokojenca.

Tuji državljani brez stalnega prebivališča v Sloveniji predložijo poleg veljavnega osebnega dokumenta s sliko še potrdilo o začasnem bivališču.

Dijaki, študentje in brezposelne osebe predložijo navedena dokazila o statusu tudi ob vsakem podaljšanju članstva.

O spremembah naslova bivališča in drugih podatkov, ki so jih dali ob vpisu, so člani dolžni sproti obveščati knjižnico.

S podpisom pristopnice se član obveže, da bo uporabljal knjižnično gradivo in storitve knjižnice v skladu s tem pravilnikom. Knjižničar je dolžan ob vpisu bodočega člana seznaniti z osnovno ureditvijo gradiva v knjižnici in z osnovnimi pravili uporabe knjižnice.

13. člen

Po opravljenem vpisu prejme član člansko izkaznico, ki jo uporablja kot dokazilo za svoje članstvo. Članska izkaznica ni prenosljiva. Knjižnica pri tem ne prevzame odgovornosti za morebitno zlorabo izkaznice. Vsak član mora ob izposoji knjižničnega gradiva, uporabi čitalnice in računalniške tehnologije predložiti izkaznico. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva identifikacijo z osebnim dokumentom s fotografijo.

Izgubo ali krajo izkaznice mora član takoj sporočiti knjižnici. Dokler knjižnici tega ne sporoči, gre morebitna zloraba izkaznice na račun člana, čeprav izkaznica ni več v njegovi posesti. Pogrešana izkaznica se izbriše iz evidence takoj po zahtevi člana, vendar šele potem, ko so poravnane vse obveznosti. Član v tem primeru dobi novo izkaznico z novo evidenčno številko. Stroške za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član. Prav tako član sam krije stroške za nadomestilo poškodovane ali uničene izkaznice oziroma za izdelavo izkaznice z novimi osebnimi podatki.

14. člen

Poleg rednih članskih izkaznic knjižnica podeljuje tudi častne izkaznice osebam, ki so vidno prispevale k dejavnosti, razvoju in podobi knjižnice. O častnem članstvu odloča direktorica knjižnice po lastni presoji ali na predlog članov Sveta knjižnice.

15. člen

Člani knjižnice, razen otroci in mladina do 18. leta in brezposelne osebe, ki svoj status dokažejo z ustreznim uradnim dokumentom, krijejo del stroškov, ki nastanejo z izvajanjem knjižničnih storitev z letno članarino in drugimi prispevki.
Višina in vrsta prispevkov je razvidna iz cenika knjižnice, ki je priloga tega pravilnika. S članarino in prispevki krijejo člani del dodatnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju storitev.

16. člen

Delavci knjižnice in upokojeni delavci knjižnice ne plačujejo letne članarine in ostalih stroškov knjižničnih storitev.

17. člen

Zunanji člani Sveta knjižnice in člani bibliotekarskih društev ne plačujejo letne članarine, vendar se morajo ravnati po določilih tega pravilnika, ki veljajo za druge uporabnike in člane. 

18. člen

(knjižnična zbirka in katalog)

Knjižnično gradivo je v prostem pristopu razporejeno v oddelku za odrasle s čitalnico in v oddelku za mlade bralce. Urejeno je po načelu UDK (Univerzalne decimalne klasifikacije) in strokovnih priporočilih. Knjižnica ima referenčno zbirko, domoznansko zbirko in zbirko periodičnih publikacij, ki se praviloma uporablja le v knjižnici. Knjižnično gradivo je strokovno obdelano in informacijsko dostopno v lokalnem računalniškem katalogu, ki je dostopen na spletni strani knjižničnega informacijskega sistema (http://cobiss.izum.si/). Katalog nudi bibliografske informacije, informacije o fizični dostopnosti gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano, naročeno), lokaciji gradiva in statusu gradiva (izposoja na dom, izposoja le v knjižnici, rezervirano gradivo, ipd.).

V. ČASOVNE IN DRUGE OMEJITVE PRI IZPOSOJI GRADIVA,
STORITVAH IN UPORABI KNJIŽNICE

19. člen
(pravila pri izposoji gradiva na dom)

Član knjižnice si lahko izposoja knjižnično gradivo na dom le zase, saj članska izkaznica
ni prenosljiva. Član izposojenega gradiva ne sme izposojati naprej, saj je zanj odgovoren.

Član dobi ob izposoji ali vračilu gradiva tiskan izpis s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Ob poravnavi morebitnih denarnih terjatev dobi član tudi izpis računa. Vročitev izpisa izposojenih knjig oz. računa je obvezna. Član je dolžan preveriti ali izpis ustreza dejanskemu stanju. Kasnejših reklamacij ni možno upoštevati.

20. člen

Rok izposoje je za serijske publikacije 14 dni, za leposlovje 20 dni, za strokovno literaturo 30 dni. Izposojevalni rok za neknjižno gradivo je razviden iz cenika.
Pri knjigah za obvezno branje, bralno značko in podobno je izposojevalna doba krajša od 20 dni in je odvisna od izvodov in povpraševanja. Knjižničar se z uporabnikom dogovori o datumu vračila.

Član si lahko na eno izkaznico izposodi največ 10 knjig in 10 revij, 2 enoti avdio oz. video gradiva in 1 enoto multimedijskega gradiva oz. jezikovni tečaj.

21. člen

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko člani knjižnično gradivo le vračajo. Izposoja je takrat možna le izjemoma, izposodijo si lahko le en izvod knjižnega gradiva.

22. člen

Rok izposoje se lahko podaljša, vendar le, če gradivo ni rezervirano. Praviloma se rok izposoje podaljša le enkrat. Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati rezerviranemu gradivu, neknjižnemu gradivu in gradivu, za katerega je že bil poslan pisni opomin.
S podaljšanjem gradiva se člani izognejo plačilu zamudnine. Knjižnica omogoča podaljšanje roka izposoje na več načinov:

 • osebno ob obisku knjižnice,
 • telefonsko, v času, ko je knjižnica odprta za uporabnike,
 • prek elektronske pošte: ,
 • preko svetovnega spleta z osebnim geslom, pridobljenim v knjižnici.


23. člen

Za prepozno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava zamudnino po ceniku. Če član po poteku roka gradiva ne vrne, mu knjižnica pošlje prvi opomin. Drugi in tretji opomin si sledita v razmiku 14 dni. Opomin pred tožbo sledi po 30. dneh. Stroški opominov se seštevajo. Stroške opominov krije član po ceniku. Če član kljub opominom ne poravna obveznosti, mu članske pravice začasno mirujejo, dokler obveznosti oz. prispevki niso v celoti poravnani. 

24. člen

Izjemoma se lahko dovoli oprostitev plačila zamudnine (npr. zaradi bolezni, nesreče ipd.), in sicer na osnovi utemeljene pisne prošnje člana. O oprostitvi plačila zamudnine odloča direktorica knjižnice. 

25. člen

Članom knjižnice je v izjemnih primerih omogočeno poravnati zamudnino, stroške opominov in morebitno odškodnino v več obrokih. Najnižji obrok znaša 15 €. Dolg mora biti v celoti poravnan v šestih mesecih od prejema zadnjega opomina. O obročnem odplačilu dolga odloča direktorica knjižnice.

26. člen

Člani knjižnice (oz. njihovi zakoniti zastopniki) so knjižnici materialno odgovorni za izposojeno gradivo in za primerno uporabo knjižnične opreme. Če gradivo izgubijo, poškodujejo ali poškodujejo opremo, so dolžni knjižnici povrniti nastalo škodo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik praviloma nadomesti z novim najkasneje v roku šestih mesecev od dne, ko si je gradivo izposodil. Če gradiva ni mogoče nadomestiti (kupiti na trgu), se nadomestilo določi z višino cene enakovrednega novega gradiva na tržišču, sicer se odškodnina določi na osnovi povprečne cene knjižničnega gradiva. Član poleg odškodnine za izgubljeno gradivo plača tudi stroške ponovne obdelave in opreme gradiva po ceniku.

27. člen

Knjižno gradivo je mogoče tudi rezervirati oziroma naročiti, in sicer osebno ali telefonsko. Rezervirano ali naročeno gradivo čaka člana 3 delovne dni po tem, ko je bil telefonsko ali pisno obveščen o prostem gradivu oz. je le-to naročil. Ob prevzemu gradiva član poravna stroške obveščanja. Za neprevzeto rezervirano gradivo zaračunavamo stroške po veljavnem ceniku.

28. člen

Gradivo v domoznanski in periodični zbirki ter priročniki in drugo referenčno gradivo je uporabnikom in članom na voljo le v čitalnici, to je za izposojo in uporabo v knjižnici. Uporabnik ali član mora tako izposojeno gradivo vrniti knjižničarju, ki mu ga je dostavil.

29. člen

Knjižnica gradivo, ki ga sama nima, praviloma na pisno zahtevo člana, izpolnjeno na posebnem obrazcu, priskrbi iz drugih knjižnic. Praviloma knjižnica naroča medknjižnično le strokovno literaturo. Gradivo, izposojeno iz drugih knjižnic, je na voljo le v čitalnici. Zanj veljajo roki in ceniki knjižnic, od koder je gradivo izposojeno. Stroške medknjižnične izposoje krijejo člani.

30. člen

Uporabniki in člani lahko uporabljajo čitalnico in uporabniška mesta v knjižnici za prebiranje periodike, študij oz. izposojo in uporabo gradiva v knjižnici ter dostop do kataloga knjižnice, vzajemnega kataloga ter svetovnega spleta.

Pred uporabo uporabniških mest (čitalniških in računalniških) v knjižnici se je potrebno identificirati s člansko izkaznico, ki se jo v času uporabe pusti pri pultu. Nečlani se identificirajo z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.

31. člen

Uporaba računalniške tehnologije je vsakemu članu ali uporabniku na voljo največ eno uro dnevno, v primeru čakajočih pol ure. Istočasno lahko uporabljata en računalnik le dve osebi. Pri uporabi računalniške tehnologije morajo uporabniki upoštevati pisna navodila ob njej in navodila knjižničarjev. V študijski čitalnici knjižnice je omogočena uporaba lastnih prenosnih računalnikov z dostopom do svetovnega spleta.  

32. člen

Uporaba javno dostopnih računalnikov je v knjižnici namenjena predvsem za dostop do lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga, dostop do omrežja internet (storitve in servisi javne uprave, elektronsko poslovanje), uporabo elektronske pošte, izpis gradiva, shranjevanje podatkov na ustrezne medije.
Za nedopustno uporabo računalnika se šteje:

 • pregledovanje, ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko vsebino;
 • masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM);
 • uporaba omrežja internet za komercialne namene;
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
 • uporaba programske opreme za računalniške igrice;
 • uporaba nelegalne programske opreme;
 • uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

33. člen

Knjižnica preslikuje le gradivo, ki je last knjižnice. Fotokopiranje ni možno, če to škoduje gradivu ali če je gradivo take vrste, da se ga ne sme preslikati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Fotokopiranje se lahko naroči pri knjižničnem delavcu najpozneje eno uro pred zaprtjem knjižnice.

34. člen

Za zaščito knjižničnega gradiva se uporablja zvočni alarmni varnostni sistem. V primeru sprožitve alarmnega sistema so obiskovalci knjižnice dolžni sodelovati z zaposlenimi delavci knjižnice pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm.

Vl. JEZIK POSLOVANJA

35. člen

Jezik poslovanja je slovenščina.

Vll. CENIK STORITEV

36. člen

Knjižnica opredeli cenik storitev kot dodatek k temu pravilniku, kar mora sprejeti Svet knjižnice do konca vsakega tekočega leta za naslednje leto.

Vlll. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Knjižničarji morajo ob vpisu seznaniti uporabnike s tem pravilnikom. Šteje se, da so člani z njim seznanjeni, ko je dostopen na informacijskem panoju hkrati s cenikom.

38. člen

Pravilnik se uporablja od 08.03.2013 dalje. S tem dnem prenehajo veljati vsi prejšnji notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega pravilnika.

 

Cerknica, 7.3.2013