Uporabniki

Kako postati član knjižnice?

Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše pristopnico. Mladoletnim uporabnikom podpišejo pristopnico starši ali zakoniti skrbniki. Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član takoj sporočiti knjižnici.

Članarina

Se plača ob vpisu in velja eno leto. Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, določenega v ceniku, svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

 • ZAPOSLENI – polna članarina
 • OSTALI (polnoletni dijaki, študentje, upokojenci) – polovična članarina
 • INSTITUCIJE – dvakratna polna članarina
 • OTROCI IN MLADI DO 18. LETA – brezplačna članarina
 • BREZPOSELNE OSEBE s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje – brezplačna članarina

Članska izkaznica

 • Dobim jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine in z njo dokazujem svoje članstvo.
 • Je neprenosljiva.
 • Uporabljam jo lahko v vseh enotah knjižnice.
 • Knjižnično gradivo si lahko izposodim samo z veljavno člansko izkaznico.
 • Pred uporabo računalniške tehnologije in čitalnice moram pri izposojevalnem pultu oddati svojo izkaznico.
 • O izgubljeni ali ukradeni izkaznici moram takoj obvestiti knjižnico na telefonsko številko 01 7091 078. Do preklica sam krijem stroške, nastale zaradi morebitne zlorabe.

Nova izkaznica

Ni brezplačna in jo naročim, če:

 • spremenim priimek in/ali ime (staro člansko številko obdržim);
 • je stara izkaznica poškodovana, izgubljena, ukradena (knjižnica staro člansko številko prekliče in mi dodeli novo, vendar šele potem, ko poravnam vse obveznosti)

Pravice in obveznosti članov

Kot član knjižnice imam pravico do:

 • vpogleda v knjižnične zbirke in njihovo uporabo
 • uporabe javnih katalogov in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
  izposoje knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom
 • uporabe gradiva iz drugih knjižnic – posredno prek medknjižnične izposoje
 • pomoči in svetovanja pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice
 • preslikavanja iz knjižničnega gradiva
 • oblikovanja knjižnične ponudbe
 • obiska prireditev

Kot član knjižnice imam tudi obveznosti in dolžnosti:

 • v knjižničnih prostorih se primerno vedem, ne oviram in motim drugih obiskovalcev in uporabnikov knjižnice
 • odgovorno in skrbno ravnam z gradivom, s knjižnično opremo in nepremičninami
 • izposojeno gradivo pravočasno vračam in ga ne izposojam naprej, saj sem zanj materialno odgovoren
 • ne vstopam v delovna območja osebja (za pult, v skladišča …)
 • izven urnika delovanja knjižnice se v njej ne zadržujem, razen v času organizirane prireditve
 • upoštevam navodila požarnega reda
 • v knjižnici ne smem kaditi, uživati hrane in pijače, uporabljati mobilni telefon
 • vstopati z rolerji ali v spremstvu živali, razen z opremljenimi vodniškimi psi
 • upoštevam navodila zaposlenih v knjižnici

Uporaba računalniške tehnologije

 • Pred uporabo računalniške tehnologije oddam svojo člansko izkaznico pri izposojevalnem pultu.
 • Če v knjižnico nisem včlanjen, knjižničarki pred uporabo interneta oddam veljaven osebni dokument s sliko.
 • Upoštevati moram pisna navodila ob računalnikih in navodila knjižničarjev.
 • Uporaba računalnikov je časovno omejena na največ eno uro dnevno, v primeru čakajočih na pol ure.
 • Na disketo, zgoščenko ali na druge ustrezne medije lahko shranim podatke.
 • Na računalnikih lahko iščem knjige in ostalo gradivo po lokalnem ali vzajemnem katalogu, pišem, skeniram in tiskam, prebiram elektronsko pošto, deskam po internetu…
 • Z računalnikom in njegovimi enotami ravnam pazljivo. Za morebitno povzročeno škodo sem materialno odgovoren.
 • Tiskanje na laserskem oz. ink-jet tiskalniku in skeniranje zaračunavamopo veljavnem ceniku KJU, ki je na voljo pri izposojevalnem pultu.
 • Uporaba računalnika v študijski čitalnici oddelka za odrasle je namenjena izključno študijskemu delu in je lahko po dogovoru daljša od ene ure.
 • Nespoštovanje teh pravil pomeni prepoved uporabe računalniške tehnologije v KJU, najprej za 1 mesec, kasneje lahko tudi za stalno.

Za nedopustno uporabo računalnika se šteje:

 • ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko vsebino;
 • masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM);
 • uporaba omrežja internet za komercialne namene;
 • uporaba nelegalne programske opreme;
 • uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Cenik

ČLANARINA (z brezplačno izkaznico)

ZAPOSLENI 12.50 €
OSTALI 8.00 €
INSTITUCIJE 25.00 €

BREZPLAČNA ČLANARINA (z ustreznim potrdilom)

MLADINA DO 18. LETA  
BREZPOSELNE OSEBE s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje
ČLANI DBPN  

IZKAZNICA

IZKAZNICA 4.20 €

ZAMUDNINA na enoto gradiva na dan

knjiga, periodika 0.20 €
bralnik 0.50 €

Upoštevajo se dnevi obratovanja knjižnice, kjer je bilo gradivo izposojeno.

 

OPOMINI (cene opominov se seštevajo)

1. opomin 0.40 €
2. opomin 0.80 €
3. opomin 1.80 €

Naročilo, rezervacija

naročanje, rezerviranje gradiva brezplačno

Neprevzeto gradivo

neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo 0.50 €

IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO

23.00 € + 2.10 €
Cena novega gradiva ali povprečna cena knjižničnega gradiva + strošek ponovne obdelave in opreme gradiva.

 

IZGUBLJEN ALI POŠKODOVAN BRALNIK ELEKTRONSKIH KNJIG ali sestavni del bralnika

Nabavna cena novega bralnika ali sestavnega dela bralnika.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

– izposoja iz drugih knjižnic
stroški naročila gradiva 2.10 € + stroški izposoje gradiva + poštni stroški priporočene pošiljke
Za nepravočasno vrnjeno gradivo zaračunavamo dnevno zamudnino po ceniku knjižnice, ki gradivo posoja.

– izposoja drugim knjižnicam

knjiga 6.50 €
fotokopije 2.50 € + cena fotokopij po ceniku

ENKRATNA IZPOSOJA ob predložitvi osebnega dokumenta

kavcija 20.00 €

FOTOKOPIRANJE

A4 0.10 €
A3 0.20 €

TISKANJE

črno-belo 0.25 €
barvno 0.50 €

OSTALE STORITVE

dostop do elektronske pošte brezplačno
   
   

NEKNJIŽNO GRADIVO NA MULTIMEDIJSKIH NOSILCIH (video kaseta, dvd, cd, cdr …)

izposoja (največ 5 enot) brezplačno
zamudnina za enoto gradiva na dan 0.50 €

VNOS BIBLIOGRAFSKIH ENOT V SISTEM COBISS

člani 5 € / 1 zapis
nečlani 8 € / 1 zapis
pravne osebe 8 € / 1 zapis

NAJEM VEČNAMENSKEGA PROSTORA V 2. NADSTROPJU

– zavodi, društva

najem za 2 uri 15.00 €
poldnevni (do 6 ur) 25.00 €
celodnevni (do 10 ur) 35.00 €

– komercialni najem

najem za 2 uri 30.00 €
poldnevni (do 6 ur) 50.00 €
celodnevni (do 10 ur) 70.00 €

CENIK JE POTRDIL SVET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA NA SEJI 5. 3. 2020.