Prosto dostopni strokovni članki in e-knjige

Za oddaljeni dostop od doma potrebujete:
številko članske izkaznice (sedemmestna številka se nahaja pod črtno kodo);
geslo, ki ga že uporabljate za storitev Moja knjižnica v sistemu Cobiss. Če gesla še nimate ali ste ga pozabili, ga lahko pridobite s telefonskim klicem v knjižnico od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro (01 7091 078).

S številko in geslom se prijavite prek obrazca za oddaljeni dostop do informacijskih virov Osrednjih območnih knjižnic, kjer najprej izberete Cerknico kot kraj vaše knjižnice in po uspešni prijavi izberete zbirko podatkov eBook Public Library Collection (EBSCOhost).

Prijava za oddaljeni dostop do informacijskih virov

slika 1024x495 - Prosto dostopni strokovni članki in e-knjige

Navodila za uporabo sistema za izposojo e-knjig

Navodila za uporabo sistema za izposojo e-knjig v angleškem jeziku

Zbirka pokriva področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti itd. Vsebuje tudi knjige s področja samopomoči, zdravja in prostega časa, ročnih del in hobijev, iger in zabave, družinske medicine, financ, kuhanja, religije, vprašanj s področja enakosti spolov, geografije, družine, javnih storitev in dejavnosti, etnologije.